ANBI-verklaring

Anbi-verklaring en voorwaarden

De Belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden gesteld met als doel “het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen”.
De SSRO voldoet aan die voorwaarden. In dit document vindt u alle vereiste gegevens overzichtelijk bij elkaar.

Naam
SSRO = Stichting Steun Reformatie Oostenrijk

RSIN of fiscaal nummer
RSIN-nummer: 813664597
KvK-nummer: 41023740

Contactgegevens
info@ssro.nl
Secretariaat SSRO
J. Vogelzang
p/a: Sikkel 46
8061 MB Hasselt
0384774247

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Mw. Drs. A.E. van der Kolk, voorzitter
Dhr. Drs. J. Vogelzang, secretaris-binnenland
Mw. C.J. Grimmon-Andorfer Msc, secretaris-buitenland
Dhr. Drs. L.E. Leeftink, penningmeester
Dhr. P.de Vries, tolk/vertaler
Mw. P.H. Kraaijeveld-Stehouwer, marketing/communicatie

De doelstelling
De SSRO ondersteunt de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland. Daartoe ondersteunt de SSRO twee kleine kerken in Zwitserland (Basel, Winterthur) en twee kleine kerken in Oostenrijk (Rankweil en Neuhofen a/d Krems). Samen met een kleine gemeente in Wenen, New City Wien, dragen deze kerken de naam: ERKWB-kerken. De gemeenten ontvangen hulp in materiële en in personele zin. Verder bieden we ondersteuning in geestelijke zin in alles wat nodig is om een missionaire gemeente te kunnen zijn.

Het beleidsplan
Missionair:
De ERKWB-kerken zijn klein en groeien langzaam. In de komende jaren wil de SSRO de ERKWB-kerken ondersteunen om de groei te bevorderen. Daarbij blijft de eerste verantwoordelijkheid bij de zelfstandige ERKWB-kerken liggen. De SSRO vervult de rol van ondersteunende partner. Om dit proces in goede banen te leiden heeft de SSRO contact gezocht met de vereniging De Verre Naasten (www.deverrenaasten.nl). Deze organisatie heeft veel expertise op het gebied van Partner- & Ownership.

Communicatie en projecten:
De SSRO kent een trouwe achterban. Wel merken we dat de achterban langzamerhand vergrijst. Voor de komende jaren is een communicatieplan ontwikkeld. Er zal meer gebruik gemaakt worden van sociale media. Ook gaan we meer werken met concrete projecten waarvoor geld gedoneerd kan worden. Zo willen we de band met de achterban versterken. Ook hopen we op deze wijze ons donateurenbestand op niveau te houden zodat we de kerken in Oostenrijk en Zwitserland blijvend kunnen ondersteunen. Concreet betekent dit dat de SSRO in de komende periode:
1. de bekendheid van de stichting onder de doelgroep wil vergroten om zo extra inkomsten te genereren.
2. nieuwe doelgroepen wil bereiken en aan zich wil binden.
3. het imago van de SSRO wil verfrissen
4. de stichting wil profileren als een goed doel dat professioneel opereert en kerken ondersteunt op het gebied van evangelisatie en het werk van gemeenteplanting.
Om aan te sluiten bij het geefgedrag anno nu wil de SSRO in samenwerking met de gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland en de contactgemeenten in Nederland projecten opzetten met daaraan gekoppeld een campagne om extra inkomsten te verwerven.

Het beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
In 2016 heeft de SSRO opnieuw steun kunnen verlenen aan de ERKWB-kerken in Neuhofen a/d Krems, Rankweil, Winterthur en Basel.

Met grote interesse volgden we de plannen vanuit Rankweil om ‘Predigtstationen’ in Bludenz en Innsbruck verder vorm te geven. Er zijn concrete plannen om te komen tot missionaire gemeentestichting in Innsbruck. De SSRO heeft voor een periode van vier jaar toegezegd om een deel van de kosten voor de ‘Predigtstationen’ te willen dragen. Dat doen we volgens het principe van projectfinanciering, waarbij de gemeente in Rankweil elk jaar een groter deel van de kosten draagt. Deze aanpak past bij het ingezette projectfinancieringsbeleid dat de SSRO in 2015 heeft vastgesteld.

In 2016 zijn werkbezoeken gebracht aan de gemeentes van Neuhofen, Rankweil en Winterthur. In 2017 zal een bezoek aan de gemeente in Basel en aan de synode van de ERKWB gebracht worden.

In Nederland wordt het werk van de SSRO gedragen door een trouwe kring van donateurs. We merken dat ons donateursbestand vergrijst. Dat is een punt van zorg en aandacht. Het draagvlak voor het werk van de SSRO willen we vergroten door ons ook te richten op andere kerkgenootschappen en gemeenten bij de gereformeerde gezindte. Alle donateurs ontvangen het Oostenrijkbulletin en worden zo 4x per jaar op de hoogte gesteld van alles wat zich in de gemeentes in Oostenrijk en Zwitserland afspeelt. Deze Bulletins zijn na te lezen op www.ssro.nl.

De SSRO is als gastlid aangesloten bij het Landelijk Samenwerkingsverband Mission. Daar leveren we onze bescheiden bijdrage en ontvangen we input van de andere aangesloten organisaties als het gaat om de toekomst van het zendingswerk binnen Europa.

Financiële verantwoording

Toelichting op de verkorte Balans en Staat van Baten en Lasten van de SSRO
De continuïteitsreserve is gevormd om in geval van calamiteiten de reguliere ondersteuning van de ERKWB-gemeenten nog drie maanden te kunnen voortzetten.

In 2016 is het Eigen Vermogen afgenomen door een negatief resultaat van ruim € 5.200. De oorzaak hiervan ligt in een vrij sterke daling van de ontvangen giften (-6,5%).

Naast de reguliere giften ontving de SSRO in 2016 een extra gift van € 14.000. Dit bedrag is gereserveerd voor de plannen van de ERKWB Rankweil om eind 2017 / begin 2018 over te gaan tot gemeentestichting in Innsbruck.

Bij de lasten valt op dat de reguliere ondersteuning verder is verlaagd en dat er een begin gemaakt is met project-financiëring.

Het bestuur van de SSRO zal zich in 2017 inspannen om de inkomsten uit giften terug te brengen naar het niveau van 2015. Daarnaast zal ook getracht worden (extra) gelden vrij te maken voor de ondersteuning van missionaire projecten.

Eerdere verantwoordingen (.pdf)

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016